AERMOD

Modelovanje atmosferske disperzije - Aermod 01 Uvod

08.01.2020.

AERMOD View je moćan profesionalni softverski paket za modelovanje atmosferske disperzije. Kao rerzultat se dobija prostorna raspodela koncentracija zagađujićih materija: SO2, NO2, PM10, PM2.5 itd. Proračun je baziran na Gausovom modelu dimne perjanice. Moguće je modelovati emisije iz više izvora istovremeno: tačkasti, linijski, površinski i zapreminski izvori. Model uzima u obzir meteorološke podatke i podatke o terenu bez kojih nije moguće pokrenuti projekat. Model se može prikazati i u 3D pogledu, a može se i direktno izvesti u Google Earth.

Modelovanje atmosferske disperzije - Aermod 02 Novi projekat

17.02.2024.

Objašnjeno je kako se otvara novi projekat: podešavanje oblasti modelovanja, projekcije (Project Coordinate System), Datuma, UTM zone za Srbiju itd.

Modelovanje atmosferske disperzije - Aermod 03 Izvori

31.05.2024.

Pošto smo kreirali novi projekata, kao što smo videli u prethodnom videu, možemo početi sa unosom elemenata u model. To su:
- Zagađujuća materija
- Izvori
- Receptori
- Zgrade i drugi objekti
- Meteorologija i
- Teren, elevacije
U ovom videu bavićemo se samo Izvorima.
Videćemo koje vrste izvora postoje
Kako se izvor postavlja u model
Kako se može modelovati izvor sa varijabilnom brzinom emisije!
Kako se može odrediti doprinos konkretnog zagađivača pogoršanju kvaliteta vazduha?
Ovo je posebno interesantno za sve zagađivače, pre svega za velike zagađivače koji imaju obavezu kontinualnog merenja emisije. Zašto?
Zato što se može utvrditi doprinos konkretnog zagađivača pogoršanju kvaliteta vazduha.
Često se vode jalove diskusije oko toga šta je uzrok velikog zagađenja vazduha? posebno u zimskom periodu: termoelektrana, cementara, rafinerija, železara, saobraćaj, individualna ložišta…
na kraju nikada nema odgovora.
Modelovanjem u Aermod-u može se dati vrlo konkretan odgovor na ovo jako teško pitanje. Mislim da je to prevashodni interes, ne samo javnosti, već i samog zagađivača, koji na taj način skida sa sebe ponekad neopravdane optužbe.
Podaci kontinualnog monitoringa se mogu učitati u Aermod i izvršiti modelovanje. Kao rezultat se dobijaju dobro poznati konturni dijagrami koji prikazuju prostorni raspored prizemnih koncentracija zagađujuće materije. Poređenjem dobijenih vrednosti sa izmerenim vrednostima može se odrediti:
- uticaj na kvalitet vazduha konkretnog zagađivača,
- njegov doprinos pogoršanju kvaliteta vazduha
- njegovo učešće u ukupnoj koncentraciji zagađujuće materije na posmatranoj lokaciji.

iNoise

Modelovanje buke

05.02.2023.

Program ima veliku primenu pri projektovanju postrojenja, fabrika, puteva, vetroturbina... mogu se čak modelovati i čitavi delovi grada. Procena uticaja buke na životnu sredinu prilikom izrade studija o proceni uticaja. Procena alternativnih rešenja u fazi projektovanja. Učitavanje podataka o terenu. Mogućnost postavljanja vertikalne mreže receptora, na primer oko stambenih objekata. Prikaz rezultata za različita doba dana kao i za određene grupe izvora.

EndNote

EndNote 01 Uvod - osnovna funkcionalnost

10.10.2023.

Program EndNote
Uvod i osnovna funkcionalnost
Sada ću vam ukratko pokazati kako funkcioniše program EndNote.
Program je namenjen za upravljanje citatima, referencama i bibliografijama u dokumentima. Posebno je koristan kada se radi sa velikim dokumentima koji sadrže veći broj citata.
Kako to funkcioniše, odmah ćemo pogledati.
Potrebno je najpre postaviti kursor u editor teksta na mesto gde želimo da umetnemo referencu.
Nakon toga je potrebno selektovati željenu referencu, koja je naravno prethodno uneta u program EndNote, i pritisnuti ovo dugme za insert citata.
Kao što vidimo, citat je umetnut i referenca je umetnuta na kraju dokumenta, obično to ide na kraju dokumenta, kao tekst.
Ovde naravno možemo dodati naslov i formatirati u Word-u po želji.
Sada ćemo postaviti još jednu referencu, na primer ovde negde u sredini teksta.
Neka to bude ova referenca. Evo, to je referenca pod rednim brojem 2. Evo na primer, videćemo kako je moguće umetnuti više referenci odjednom.
Ja ću sada selektovati nekoliko referenci, slučajno, ove četiri recimo.
Evo vidite, one su sada umetnute - 3, 4, 5 i 6.
Naravno, dodate su ovde, na kraju, na kraju dokumenta, na kraju dokumenta.
Recimo da smo sada pogrešili, pretpostavimo da smo pogrešili, da smo ovde želeli da umetnemo neku drugu referencu. Na primer, neka to bude Zakon o zaštiti životne sredine.
Evo vidite, ona je sada dodata pod rednim brojem 2, a sve ostale su prenumerisane.
Za sada toliko. O drugim mogućnostima programa u narednim tutorijalima.
Hvala vam na pažnji.

EndNote 02 Unos novih referenci u biblioteku

12.10.2023.

U videu je objašnjeno kako se unose nove reference.

EndNote 03 Integracija u Word

16.10.2023.

U videu je objašnjeno kako se program EndNote povezuje sa Word-om.

Excel

Grafik sa dinamickim opsegom izvora podataka

10.12.2023.

U videu je objašnjeno kako se može automatski ažurirati grafik kada se promeni opseg izvora podataka grafika.

Worksheets("sheet1").ChartObjects(1).Chart.SetSourceData Source:=Worksheets("sheet1").Range("A1").CurrentRegion
Worksheets("sheet1").ChartObjects(1).Chart.SetSourceData Source:=Worksheets("sheet1").Range("A1", Range("B1").End(xlDown))
Charts("g1").SetSourceData Source:=Worksheets("sheet1").Range("A1").CurrentRegion

QGIS

Srbija nadmorska visina

17.10.2023.

QGIS je program za rad sa prostornim podacima.
Simulacija u programu QGIS.

Beograd reljef iz vazduha

12.02.2023.

QGIS je program za rad sa prostornim podacima.
Simulacija urađena u QGIS softveru.

Hemijske simulacije

Brzina hemijske reakcije - zavisnost od orijentacije molekula, sterni efekat i određivanje Ea

08.12.2019.

Na primeru reakcije NO2 i F2 je objašnjeno kako samo uspešni sudari dovode do hemijske reakcije.
Takođe je određena energija aktivacije za posmatranu reakciju.

Sudar NO2 i F2 3D

30.05.2019.

Simlacija sudara molekula NO2 i F2.

Jake kiseline simulacija

26.02.2022.

Simulacija ponašanja molekula jakih kiselina.

Okso kiseline simulacija

26.02.2022.

Simlacija ponašanja molekula okso kiselina.

Word

Jedan mali trik u wordu

06.03.2024.

Malo je poznato da i u wordu postoje funkcije kao u excelu.
=rand()
=lorem().

Prilagođavanje šablona Normal u Word-u

07.03.2024.

Možete uštedeti mnogo truda i vremena pravljenjem sopstvenih šablona sa omiljenim stilovima i drugim formatiranjima dokumenta.
Pored toga smanjuje se mogućnost grešaka i dokument dobija profesionalni izgled.

Modelovanje buke
Modelovanje atmosferske disperzije zagađujućih materija
TENT je 9. na Svetu po emisiji SO2!!!
Izveštaj o upravljanju otpadom za period 2011 - 2019. godina
Dan ekološkog duga
OPASAN OTPAD U SRBIJI!!!
SAD NAPUSTILE PARISKI SPORAZUM O KLIMI!
Više od 10 miliona zaposlenih u sektoru obnovljive energije
Zvučna barijera duž autoputa – fotonaponski prijemnik
Promena klime seli šume u SAD
Švajcarska prelazi na obnovljive izvore energije
Otpadne vode u Srbiji i standardi EU
Prepune bolničke čekaonice dece zbog zagađenja vazduha!
Moje pravo - Životna sredina
Zagađenje vazduha u zimskom periodu

Danijelina zubarska ordinacija baner besplatni domeni .iz.rs

baner za analize