Otpad

Hijerarhija upravljanja otpadom

Jedno od ključnih načela Zakon o upravljanju otpadom je hijerarhija upravljanja otpadom. Zakon o upravljanju otpadom u članu 6. definiše da hijerarhija upravljanja otpadom predstavlja redosled prioriteta u praksi upravljanja otpadom:

  • prevencija;
  • ponovna upotreba;
  • reciklaža;
  • iskorišćenje, dobijanje energije;
  • odlaganje;

Koncept hijerarhije upravljanja otpadom ukazuje da je smanjenje nastajanja otpada najefektivnije rešenje za životnu sredinu. Međutim, tamo gde dalje smanjenje nije praktično primenljivo, proizvodi i materijali mogu biti iskorišćeni ponovo, bilo za istu ili drugu namenu. Ukoliko ta mogućnost ne postoji, otpad se dalje može iskoristiti kroz reciklažu ili kompostiranje, ili kroz dobijanje energije. Samo ako ni jedna od prethodnih opcija ne daje odgovarajuće rešenje otpad treba odložiti na deponiju.

Modelovanje buke
Modelovanje atmosferske disperzije zagađujućih materija
TENT je 9. na Svetu po emisiji SO2!!!
Izveštaj o upravljanju otpadom za period 2011 - 2019. godina
Dan ekološkog duga
OPASAN OTPAD U SRBIJI!!!
SAD NAPUSTILE PARISKI SPORAZUM O KLIMI!
Više od 10 miliona zaposlenih u sektoru obnovljive energije
Zvučna barijera duž autoputa – fotonaponski prijemnik
Promena klime seli šume u SAD
Švajcarska prelazi na obnovljive izvore energije
Otpadne vode u Srbiji i standardi EU
Prepune bolničke čekaonice dece zbog zagađenja vazduha!
Moje pravo - Životna sredina
Zagađenje vazduha u zimskom periodu

Danijelina zubarska ordinacija baner besplatni domeni .iz.rs

baner za analize